|
BG
Select Language:
Фирмена политика

В новите икономически условия и пазарна конкуренция, просперирането и по-нататъшното утвърждаване на фирма „Холлеман България” ООД зависят изключително много от високия професионализъм и непрекъснатото усъвършенстване и повишаване качеството и безопастността на нашата работа.

За утвърждаване на имиджа на фирмата и повишаване мотивацията на служителите, Висшето ръководството е внедрило и поддържа Система за управление (СУ), насочена към управление на качеството и управление на здравето и безопасността при работа, съответстващи на ISO 9001:2008 и OHSAS 18001:2007.

Висшето ръководство на „Холлеман България” ООД се ангажира със следните основни цели:

 • Разбиране и удовлетворяване изискванията на нашите клиенти чрез поддържане на непрекъснат диалог с тях;
 • Предоставяне на подходящи качествени услуги за постигане на пълна удовлетвореност на клиентите;
 • Поддържане и повишаване на квалификацията на служителите (осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучения и наблюдение) за постигане на висока степента на осъзнатост относно тяхното влияние върху качеството и безопасността при работа;
 • Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика, както и постигане на ангажираност на служителите с фирмените цели;
 • Почтено партниране с доставчиците;
 • Увеличаване на пазарния дял;
 • Постигане на непрекъснато подобрение чрез осигуряване на актуалност, адекватност и повишаване на ефикасността на СУ и организацията на дейността във фирмата;
 • Спазване на приложимите за дейността нормативни и други изисквания;
 • Активно и ангажирано управление, осигуряващо и поддържащо безопасни и без риск за здравето работни места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценната работа на служителите;
 • Управление на дейността на Дружеството и внедряване на механизми за работа, съхраняващи здравето и осигуряващи безопасността на нашите служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейностиили услуги;
 • Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство, служители и други заинтересовани страни;
 • Осигуряване и контрол на изпълнението на ангажиментите по ЗБУТ;
 • Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и заболяване, както и определяне и предприемане на мерки за понижаване рисковете на съответното работно място;
 • Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги.

Ръководството на Дружеството е отговорно за формулиране, разгласяване и разясняване на Фирмената политиката и предприемане на всички необходими мерки за постигане на фирмените цели.