|
BG
Select Language:
Съобщение

Съобщение за достъп до документацията за инвестиционно предложение

 

„Холлеман България” ООДуведомява обществеността, че предвижда да реализираинвестиционно предложение с предмет „Открита площадка за земеделска техника, покрита площадка за земеделска техника, административна сграда и контролнопропускателен пункт (КПП)”

Местоположение на инвестиционното предложение: ПИ с идентификатор 63427.180.30 по Кадастралната карта на гр. Русе, землище на кв. Долапите, местност „Над линията”.

За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.).

На основание чл. 6, ал. 9от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ, бр. 94/2012г.) е открит обществен достъп доИнформацията по Приложение №2 към чл. 6 от наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.12.2015 г. до 05.01.2016г. в сградата на „Холлеман България”, 7000, гр. Русе, бул. „Тутракан” №71, от 8:30 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

Място за получаване на становища: Писмени становища могат да се подават в деловодството на Регионална инспекция по околна среда и водитеРусе, бул. „Придунавски” №20, етаж 1.

Дата на поставяне на настоящото съобщение на интернет-страницата на „Холлеман България” ООД: 17.12.2015 г. 

|